Algemene verkoopvoorwaarden

1) ALGEMENE BEPALINGEN:

1) De koper wordt geacht de onderstaande voorwaarden volledig te aanvaarden. Alle afwijkende bepalingen en voorwaarden die opgenomen kunnen zijn in bestellingen of formulieren van de koper of zijn vertegenwoordiger zijn nietig en niet relevant.

2) Alle bestellingen worden als definitief en onherroepelijk beschouwd en voor de uitvoering ervan is er geen ontvangstbevestiging of pro-formafactuur vereist.

2) LEVERINGEN:

Al onze goederen reizen voor risico en voor rekening van de bestemmeling. Gratis verzending geldt vanaf 385 euro exclusief btw. Minimum bestelling van 150 euro exclusief btw. Voor bestellingen kleiner dan de minimum bestelling zal een forfaitair bedrag van 15 euro administratiekosten worden aangerekend. Voor het retourneren van goederen is onze voorafgaande en schriftelijke toestemming vereist. Elke klacht moet aan ons gericht worden binnen de 48 uur na ontvangst van de verzonden of geleverde goederen met schriftelijke bevestiging binnen de 8 dagen.

3) DEADLINES:

De deadlines die waar dan ook worden vermeld zijn louter ter indicatie. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af indien de verzending vertraging oploopt als gevolg van natuurrampen of om welke reden dan ook, onafhankelijk van zijn verantwoordelijkheid.

4) PRIJZEN:

Alle prijzen in deze catalogus worden vermeld zonder btw, franco verpakking, transportkosten. De prijzen in deze prijslijst kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast; in het bijzonder de prijzen van producten die onderhevig zijn aan valutaschommelingen. De prijzen worden vastgesteld op basis van de laatste prijslijst van de fabrikant die geldig is op datum van de bestelling.

5) BETALINGSVOORWAARDEN:

Contante betaling: binnen 10 dagen volgend op de factuurdatum. Vooruitbetaling: 0,30 % per periode van 30 dagen. Uitgestelde betaling: betaling door wisselbrief die geaccepteerd wordt binnen de 30 dagen na het einde van de maand. Acceptatie: de gebruikelijke termijn voor retour van het effect is 8 dagen. In geval van niet-betaling, zullen nalatigheidsintresten worden aangerekend overeenkomstig de wettelijk geldende rentevoet. In geval van laattijdige betaling, zullen er boetes worden aangerekend ten bedrage van drie keer de wettelijke rentevoet.

6) PRODUCTEN:

L’OUTIL PARFAIT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand advies de producten die worden gepresenteerd in de algemene catalogus aan te passen of te perfectioneren. De foto’s van de producten zijn niet bindend.

7) EIGENDOMSVOORBEHOUD:

In overeenstemming met de wet Nr. 80-335 van 12 mei 1980 en een gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen, zijn onze verkopen pas voltrokken na de volledige betaling van de hoofdsom en toebehoren. Bijgevolg blijven onze goederen onze eigendom totdat volledig aan deze voorwaarde is voldaan.

8) JURISDICTIE:

In geval van betwisting, is alleen de rechtbank van Clermont Ferrand bevoegd.